Vedtekter

Intakt Norge

§1 Formål‍
‍Intakt Norge er en landsdekkende organisasjon som har til formål å sikre alle menneskers grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp. Intakt Norge har et spesielt fokus på omskjæring og annen medisinsk unødvendig kjønnskirurgi på barn som ikke har gitt eller ikke er i stand til å gi et kompetent og velinformert samtykke til slik kirurgi med de mange livslange konsekvenser og ulike, også livstruende, risikoer som kirurgiske inngrep innebærer.

Intakt Norge engasjerer seg for at alle mennesker uansett alder, kjønn eller tilhørighet til ulike grupper skal gis de samme rettigheter i tråd med likeverdsprinsipper som universelle menneskerettigheter, barnekonvensjonen, likhet for loven og medisinsk etikk.  

‍Intakt Norge skal opplyse om etiske, fysiske og psykiske aspekter ved omskjæring, spesielt ved omskjæring av barn. Intakt Norge fokuserer spesielt på gutters rettigheter og omskjæring av gutter da gutter diskrimineres og ikke har den samme retten til å bli voksne med det friske kjønnsorganet sitt intakt slik jenter har fått ved lov. Intakt Norge ønsker en aldersgrense for omskjæring på 18 år.‍

‍Intakt Norge engasjerer seg også for at barn med atypiske kjønnskarakteristika, intersex-barn, ikke skal kunne opereres for å få mer typiske kjønnskarakteristika før de er modne nok til eventuelt å selv ønske det og forstå de ulike konsekvenser og risikoer ved inngrepet. Rett til vern mot medisinsk unødvendig kirurgi på kjønnet gir ikke et bortfall av rett til selvstendig ønsket behandling. Alle barn skal ha rett til helsehjelp som tilbyr individuelt tilpassede råd, veiledning og eventuelt kirurgisk behandling. Intakt Norge vil også bidra til å skape større forståelse og aksept for at noen har atypiske kjønnskarakteristika, og at det ofte er helt uproblematisk.  

‍Intakt Norge vil gjerne gi råd til personer som har ulike plager etter omskjæring, samt de som strever med å velge om de skal forlate det som tradisjonelt har vært omskjæringspraksis i familien eller et fellesskap de tilhører, og motstå forventninger og press om å skjære om barn. Intakt Norge vil også tilby råd til personer som angrer på at de har skåret om sine eller andres barn. Intakt Norge kan ofte henvise til fortellinger fra andre som har stått i lignende situasjoner slik at man kan lære av deres erfaringer og valg.

§2 Organisasjon‍
Intakt Norge er en frittstående organisasjon uten binding til andre organisasjoner. Intakt Norges overordnede ledelse er årsmøtet som består av medlemmer som har betalt kontingent innen tre uker før årsmøtet avholdes.

På årsmøtet velges et styre som skal ivareta daglig ledelse, aktiviteter og drift av organisasjonen. Styret kan delegere oppgaver til arbeidsgrupper, samarbeidspartnere og leverandører ved behov.

§3 Medlemmer
Medlemskap i Intakt Norge er åpent for alle som er enige i at alle mennesker skal ha universelle rettigheter og et likeverd som mennesker. Intakt Norge verner om menneskerettigheten trosfrihet, og søker å styrke denne ved å la barn få rett til vern mot religiøst/kulturelt motivert omskjæring.

Styret i Intakt Norge kan vedta å avvise medlemmer som truer universelle menneskerettigheter ved å oppfordre til diskriminering av mennesker eller bruk av vold. Avviste medlemmer kan søke om medlemskap igjen, og neste årsmøte vil da behandle om avvisningen skal opprettholdes eller ikke.

§4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av stiftelsesmøtet, kan justeres av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Kontingenten settes til kr 200 per år.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen av styret.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§7 Årsmøte
Årsmøtet er Intakt Norge sin høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen slutten av juni og kalles skriftlig inn til med en (1) måneds varsel ved e-post fra styret til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to (2) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengeliggjort for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

§8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 • Velge møteleder
 • Godkjenne innkalling
 • Velge referent
 • Velge to protokollvitner
 • Velge to til tellekorps
 • Behandle Intakt Norge sin årsmelding
 • Behandle Intakt Norge sitt regnskap
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Intakt Norge sitt budsjett
 • Behandle innkomne saker og forslag
 • Velge:

          a. styremedlem(mer)
          b. valgkomite

§9 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter avholdes når et flertall i styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Krav til møteinnkalling og vedtak er de samme som for ordinære årsmøter.

§10 Styret
Intakt Norge ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet velger fem personer til styret. Styret består av leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer. Styreleder, nestleder og kasserer blir valgt for en periode på to år. De to styremedlemmene blir valgt for ett år.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer/leverandører for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Intakt Norge sin økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Intakt Norge og bidra til å påvirke til like sterke rettigheter til egen kropp for alle barn

Leder innkaller til styremøter ved behov, med minimum 24 timers varsel. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§11 Regnskap
Regnskapsåret for Intakt Norge følger kalenderåret. Regnskapet vedlegges innkallingen til det årlige ordinære årsmøtet.

§12 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført på sakslisten. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Intakt Norge kan kun behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre (3) måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal organisasjonens midler overdras til allmennyttige formål med relevans for organisasjonens opprinnelige formål. Årsmøtet foreslår og avgjør til hvilket formål ved stemmegivning med alminnelig flertall.

Intakt Norge ble stiftet 23. august 2021.